Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Polpack Zeus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 19, 03-191Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001014157, NIP: 5252939854.
 2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować poprzez:
 • adres e-mail: rodo@polpack.pl;
 • telefonicznie pod numerem: (22) 814 32 20;

lub

 • pisemnie na adres siedziby Administratora: Polpack Zeus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 19, 03-191Warszawa z dopiskiem „RODO”;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu realizacji umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),
 2. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 3. w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. a także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).:
 1. a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 2. b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

4. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

5. Jeśli współpraca z Administratorem nastąpiła przed 1 kwietnia 2023 roku, Pani/ Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury, a w przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy pozyskaliśmy od Zdzieborski spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa, KRS:0001014497, NIP: 5210089658.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. 1) Klienci organizacji.
 2. 2) Firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie.
 3. 3) Podwykonawcy oraz dostawcy organizacji.
 4. 4) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
 5. 5) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
 6. 6) Banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze.
 7. 7) Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.
 8. 8) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

7. Na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach przez naszych partnerów(Google, Facebook, Hotjar, Gemius).

8. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem – w zależności, który okres jest dłuższy.

10. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

11. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może uniemożliwić prawidłowe wykonanie umowy. 

13. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.


[contact-form-7 id="957" title="Bez tytułu"]